Algemene Voorwaarden

Telefonische bereikbaarheid

De praktijk is bereikbaar op telefoonnummer 06-42263229 of via e-mail jet@ergopret.nl. Het kan zijn dat uw telefoontje tijdens de openingsuren van de praktijk toch naar de voicemail gaat, dat komt omdat we aan het behandelen zijn. Spreekt u alstublieft uw naam, uw telefoonnummer en een eventuele boodschap in. U wordt zo snel mogelijk, als het kan dezelfde dag, teruggebeld. U kunt ook ‘s avonds en in het weekend een boodschap achterlaten.

Afspraken verzetten of afzeggen

Afspraken dienen bij voorkeur 24 uur van te voren te worden afgezegd. U kunt uw afspraak afzeggen via telefoon, voicemail of e-mail. Indien een behandeling niet (tijdig) wordt afgezegd, minimaal 48 uur voorafgaand aan de behandeling, wordt 75% van het tarief aan u gefactureerd.

Dit wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

Vergoeding

In de basisverzekering is ergotherapie voor 10 uur per kind opgenomen. Uren voor intake, testen en besprekingen vallen hier ook onder. Bij een aantal zorgverzekeraars worden meer uren vergoed in de aanvullende verzekering. Ook komt het voor, dat in de aanvullende verzekering een vrij te besteden bedrag bevindt. Zie hiervoor uw eigen verzekeringspolis.

Met alle grote zorgverzekeraars hebben wij een contract en declareren wij rechtstreeks. In het geval u ervoor kiest de behandeling voort te zetten na de verzekerde uren, krijgt u de nota maandelijks thuis gestuurd. Onze betalingstermijn is 14 dagen.

U wordt verzocht bij de intake een kopie van uw zorgpasje te overhandigen aan de therapeut. U heeft zelf de verantwoordelijkheid om wijzigingen in uw zorgpakket tijdig door te geven.

Tarieven

Tarief per 15 minuten € 25,-

Tarief toeslag thuisbehandeling € 35,-

Eindverslag € 60,-

Overleg met de specialist, huisarts, schoolarts of de school

Tijdens het behandeltraject wordt gerapporteerd over de voortgang. Indien nodig vindt multidisciplinair overleg plaats met zowel de verwijzer als direct betrokkenen rondom de cliënt. Dit gaat altijd in overleg met u als ouder/verzorger.

BSN

Met ingang van 1 juni 2009 zijn wij verplicht uw BSN nummer te controleren aan de hand van het identiteitsbewijs. Daarnaast zijn wij verplicht het BSN te vermelden op alle correspondentie naar de zorgverzekeraars en verwijzers.

Algemene Verordening Gegevensbescherming en Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst

De praktijk houdt zich aan hetgeen is gesteld in de AVG en de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Uw bezoek, hulpvraag, de vorming van een dossier en communicatie/rapportage met derden worden behandeld conform de in deze wetgeving geformuleerde regels. Volgens de WGBO is de praktijk verplicht om een dossier over u (uw kind) bij te houden met gegevens over onderzoeken, medicijnen, opnames in ziekenhuis, operaties en uw gezondheid in het algemeen. U hebt recht op inzage van het zorgdossier. Een kopie kan ten alle tijden worden opgevraagd bij de desbetreffende kinderergotherapeut. De wettelijke termijn voor het bewaren van het dossier is 15 jaar. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij, zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Van de cliënt wordt verwacht met de zorgverlener mee te werken en adviezen op te volgen.

Klachtenbehandeling – Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz)

Onze praktijk streeft er naar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kunt u over iets ontevreden zijn. Daarom hebben wij een klachtenregeling die tot doel heeft de afhandeling van uw klacht zo correct mogelijk te laten verlopen. Deze regeling is terug te lezen in de praktijk. Heeft u een klacht? Dan kunt u die indienen bij uw ergotherapeut. Zij registreert de klacht op een klachtenformulier en informeert u over de werkwijze. Indien gewenst of noodzakelijk kan u verzocht worden voor een nadere toelichting. De ergotherapeut onderzoekt de klacht en stelt een vervolg vast, koppelt terug aan de betrokkenen. Mocht de melder het niet eens zijn met de te nemen maatregelen en komen de melder en de ergotherapeut er niet samen uit, dan kan deze zich wenden tot Zorgbelang Nederland (www.zorgbelang-nederland.nl) of de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn.

Verantwoordelijkheid uw en uitgeleende eigendommen

De praktijk is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.

Wanneer u materiaal van ons te leen krijgt, gaan we er van uit dat u en uw kind hier zorgvuldig mee omgaan en dat het schoon weer terug komt. Bij beschadiging of zoek raken zullen wij de kosten van het materiaal bij u in rekening brengen.

Duur van de behandeling

Een behandeling duurt gemiddeld 30 of 45 minuten. Afhankelijke van de hulpvraag wordt de behandeltijd samen met u afgesproken. Wij gaan er van uit dat u als ouders zoveel mogelijk bij de behandeling aanwezig bent, om het geleerde thuis te kunnen oefenen en toepassen.

Hygiëne

In verband met de hygiëne in de praktijk, vragen wij u wratten, hoofdluis en krentenbaard altijd direct te melden. Zo kunnen we het risico op besmetting voor andere kinderen tegen gaan. Heeft u een kind met waterpokken; wilt u dit dan ook aangeven? In het kader van Covid-19 zijn extra maatregelen van kracht. In de wachtkamer hangt het protocol waar we ons aan houden.

Wij gaan uit van een goede samenwerking!

Mocht u ergens vragen over hebben, dan horen wij dit graag.