Privacy Verklaring

Mariëtte van der Wel is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat zij beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.
Mariëtte van der Wel is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
Mariëtte van der Wel verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Mariëtte van der Wel gebruikt uw naam en die van uw kind, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw aanmelding.

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens
Mariëtte van der Wel moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt Mariëtte van der Wel ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Google Analytics
Wij maken geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 van de AVG) en/of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 17 van de AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG).
Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 van de AVG).
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u verwerkt, kunt u een inzageverzoek per e-mail doen. Mariëtte van der Wel behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
Kinderergotherapie Ergopret
Mariëtte van der Wel
Leeuwenburg 10
2804 WN Gouda

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op de website publiceren.
Kijk hier voor onze Algemene Voorwaarden